GDPR

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, se sídlem: METEOR Centre Office Park B, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, zapsaná ve Spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 12282, IČ 26547783 (dále též jen „AMSP ČR“ nebo „Správce“), zpracovává a chrání osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a od 25. května 2018 podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

AMSP ČR je zapsaným spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění. Je samosprávnou, dobrovolnou a nezávislou organizací. Asociace není založena za účelem podnikání a jejím cílem je vykonávat veřejně prospěšné činnosti, které nejsou primárně zaměřeny na vytváření zisku. V rámci své činnosti realizuje projekty na podporu podnikání, konference, semináře, vzdělávací a jiné akce, jichž se účastní široká odborná veřejnost na základě bezplatné registrace.

Webové stránky www.fandimeremeslu.cz jsou jedním z tzv. projektů AMSP ČR a AMSP ČR je provozovatelem těchto webových stránek a ve smyslu zákona také Správcem osobních údajů.

Veškerá komunikace se Správcem týkající se ochrany osobních údajů a jejich zpracování probíhá prostřednictvím e-mailu na adresu gdpr@amsp.cz nebo poštou na adresu: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, se sídlem: METEOR Centre Office Park B, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

Správce údajů dále poskytuje informace o zpracování osobních údajů

(1) Účel zpracování: Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely zasílání novinek AMSP ČR v elektronické podobě emailem. Subjekt údajů má právo kdykoliv svůj email z databáze odstranit kliknutím na tlačítko „Odhlásit se“ v zápatí každého jednotlivého emailu. Další práva Subjektů údajů jsou uvedena v informacích níže.

(2) Právní základ: – Souhlas subjektu údajů: pro účely zasílání novinek emailem – Oprávněný zájem: pro účely zasílání novinek emailem stávajícím partnerům.

(3) Zpracovatelé osobních údajů: Získané osobní údaje nebudou poskytnuty k dalšímu zpracování dalším externím zpracovatelům.

(4) Další příjemci: Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu či plnění smlouvy zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb či poradenských služeb, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.

(5) Další třetí strany: Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

(6) Doba uložení osobních údajů: Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu či jednání o něm a dále po dobu 15 let.

(7) Automatizované zpracování osobních údajů: Ve společnosti nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

(8) Práva subjektu údajů:

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

– osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány,
– subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů,
– subjekt údajů vznese námitky proti zpracování,
– osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
– uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy – se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky,
– se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

(9) Neposkytnutí osobních údajů: Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje, má-li zájem o zasílání informací a novinek emailem. V opačném případě by bylo zasílání znemožněno.

20. února 2020