Elektrotechnický svaz český

O svazu

ESČ je nezávislou právnickou osobou – spolkem, která se řídí svými stanovami a právním řádem České republiky, sdružující právnické a fyzické osoby působící ve všech oblastech elektrotechnické činnosti v České republice i v zahraničí.

ESČ je zapsaným spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb. s působností na území České republiky, a plní tudíž funkci živnostenského elektrotechnického společenstva ČR.

ESČ byl založen na ustavující schůzi 1.6.1919, jeho činnost byla ukončena násilným rozpuštěním svazu v roce 1951.

K obnovení činnosti došlo v roce 1990, kdy byly v únoru 1990 zaregistrovány první novodobé stanovy u Ministerstva vnitra ČR.

Cílem ESČ je prosazování a obhajování společných zájmů svých členů, zvyšování profesionální úrovně cestou rozvíjení vědecké, technické, odborné a obchodní spolupráce a vytváření podmínek pro zapojení široké elektrotechnické veřejnosti do osvětové, normotvorné a legislativní činnosti.

ESČ je autorizovaným živnostenským společenstvem Hospodářské komory České republiky pro oblast elektrotechniky.

webové stránky: http://www.elektrosvaz.cz/