Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

O cechu

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky vznikl v roce 1995 na základě dobrovolného sdružení právnických a fyzických osob podnikajících v oborech klempíř, pokrývač a tesař.

Hlavním motivem pro založení tohoto cechu bylo přání pozvednout tato řemesla na úroveň, kterou si zasluhují. Každý si jistě uvědomuje, že rčení „střecha nad hlavou „ znamená pro člověka nejen nějakou konstrukci, ale také jistotu kvalitního bydlení pro jeho rodinu a tím jednu ze základních životních jistot.

Hlavním mottem Cechu KPT ČR je zásada slušného a čestného chování v podnikání, profesní zdatnost a zásada etiky , tímto mottem se musí řídit všichni naši členové neboť tyto zásady jsou zakotveny ve Stanovách Cechu KPT ČR.

Cech KPT ČR je členem mezinárodní federace pokrývačů IFD. Každoročně se náš zástupce zúčastňuje zasedání řídícího výboru členských zemí IFD, kde jsou řešeny problémy a příspěvky na evropské úrovni.

Jsme členy Hospodářské komory ČR, která je zřízena ze zákona a umožňuje připomínkovat nově vznikající zákony a jejich novelizace, v případě našeho Cechu KPT zejména živnostenského zákona a zákonů souvisejícících s podnikáním členů Cechu KPT, v těchto aktivitách jsme plně zapojeni.

Spolupráce se středními odbornými učilišti, která vyučují obory pokrývač, klempíř a tesař je dlouholetá. Tyto školy jsou navíc našimi čestnými členy. Toto členství umožňuje vzájemnou informovanost o počtech učňů, kvalitě výuky a o odborné kvalitě absolventa – řemeslníka. Tato součinnost také umožňuje stimulovat frekventanty učilišť formou preferenčních příspěvků. Tento příspěvek obdrží každý absolvent 1. ročníku dle svých dosažených výsledků.

Spolupráce s výrobci střešních krytin je na velmi vysoké úrovni. Tato spolupráce přináší našim členům informovanost o nových výrobcích, materiálech a trendech v oborech s naší činnosti související.

Úspěchem Cechu KPT je i skutečnost, že v dubnu roku 2001 byl vydán první díl odborné publikace „Pravidla pro pokrývání a provádění střech“. Vydání dalších dílů v roce 2003 a 2011 jenom potvrzuje pracovní aktivitu.

Cech KPT se pravidelně zúčastňuje specializované výstavy “Střechy Praha” a stavební výstavy v Brně, kde se prezentuje na vlastním výstavním stánku.

V Cechu KPT pracují tzv. “Inspektoři řemesel”, jsou to speciálně vyškolení členové Cechu KPT, kteří vypracovávají posudky na střechy.

V roce 2011 byla ustanovena tzv. “Řemeslná rada Cechu KPT”. Tato rada je složena ze zástupců privilegovaných členů Cechu KPT a z členů Cechu KPT. Rada má za úkol sbírat poznatky a problémy, co se týče realizací střech a tyto jednou ročně prezentuje na fóru. Na toto fórum má přístup celá odborná a řemeslná veřejnost v oboru střech. Závěry a poznatky z tohoto fóra jsou technicky zpracovány a tyto slouží jako podněty pro výrobce a pro celou odbornou a řemeslnou veřejnost v oboru střech.

Cech KPT ČR se dále podílí na organizování řady projektů a podporuje uvádění novinek na českém trhu.

webové stránky: http://www.cech-kpt.cz/